На 4 декември 2019 г. в гр. Кърджали се проведе съвместен информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис -  Кърджали), Опитна станция по земеделие в Източните Родопи /ОСЗИР/-Кърджали и Научно-технически съюзи на тема: „Лешникопроизводството в България - състояние, проблеми, възможности за развитие“.

В събитието взеха участие 15 земеделски стопани.

Гл. ас. д-р Елица Атанасова, директор на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи /ОСЗИР/-Кърджали, запозна присъстващите със състоянието, сортовия състав, технологиите за създаване на насаждения от лешници и борбата с болестите и неприятелите. 

На участниците  в семинара бяха представени възможностите за реализация на продукцията от лешници.


Експерти от ТОО-Кърджали към НССЗ информираха земеделските стопани за очакваните срокове, изискванията, условията и документите за участие по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“  и за възможностите за финансиране на земеделието по схеми и мерки от ПРСР.