На 13 февруари 2020 г. се проведе ежегодно организирания от Институт по земеделие – Кюстендил (ИЗ - Кюстендил) и Национална служба за съвети в земеделието (ТОО – Кюстендил) открит ден на тема: „Добри практики в овощарството “.

Интересът към мероприятието и тази година беше много голям. Открития ден посетиха над 130 земеделски стопани, любители и професионални овощари.

През първата част на събитието доц. д-р Димитър Сотиров от ИЗ-Кюстендил запозна аудиторията с основните принципи на резитбата и присаждането на овощните видове. Акцентира върху целта и задачите на резитбените операции в овощните градини – формиране, просветляване и подмладяване. Нагледно демонстрира на присъстващите различни методи и техники на присаждане при овощните видове: "Т образ", "Чип бъдинг", "Разцеп", "Под кора", "Кози крак", "Обикновена копулация", "Подобрена копулация" и „Страничен зарез".

Проф. д-р Живко Давчев от Университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Скопие, представи на фермерите добри практики свързани с оползотворяване на отпадната дървесина от овощните градини, прилагани в земеделските стопанства в Република Северна Македония. Лекторът демонстрира машини и оборудване за пелети и брикети.

Ас. д-р Вилина Петрова от ИЗ-Кюстендил запозна присъстващите с икономически важните болести и неприятели по ябълката и крушата. Лекторът представи и примерни схеми за борба с вредителите, както и разрешените средства за растителна защита.

Експерти от НССЗ, офис Кюстендил представиха на земеделските стопани възможностите за кандидатстване по мерки от ПРСР 2014-2020 г., като акцент бе поставен върху предстоящия прием по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства от Тематичната програма за малки земеделски стопанства“. Също така бяха представени и актуалните възможности за финансиране по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

През втората част на открития ден ас. Таня Симеонова от ИЗ-Кюстендил направи демонстративна резитба на ябълка и череша. Демонстраторът показа детайлно, както резитба за формиране на младите насаждения така и резитба за плододаване при по-стари насаждения.

Зададени бяха редица въпроси свързани с техниката на резитба, за новите перспективни сортове и правилното вземане на технологични решения при отглеждането.