На 19 февруари 2020 г. в гр. Сливен се проведе съвместен информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Сливен) и Изпълнителна агенция (ИА) "Главна инспекция по труда" на тема: „Добри практики при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд“.

На събитието присъстваха 21 земеделски стопани в сектор растениевъдство от Сливенска област и други заинтересовани по темата.

На семинара г-н  Янислав Христов, главен инспектор в дирекция “Инспекция по труда“ - Сливен запозна присъстващите със законосъобразното наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство. Представени бяха организацията и управлението на дейности свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства.  Посочи добри практики за безопасност и хигиена на труда и законосъобразно наемане на работници.  Специално внимание бе обърнато на процедурата  за сключване на еднодневни трудови договори за наемане на работници. Стана ясно, че регистрираните земеделски стопани отглеждащи  плодове, зеленчуци, лавандула и розов цвят могат да използват еднодневни трудови договори и бяха обсъдени стъпките и задълженията при тяхното прилагане. Фермерите бяха запознати с възможността сами да си изготвят оценка на риска в земеделското стопанство.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Сливен запознаха земеделските производители с възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. Представяни бяха изискванията при подаване на заявка за второ плащане на бенефициенти по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г., ползвали консултантска услуга при изготвяне на проектите за кандидатстване от ТОО – Сливен на НССЗ.