На 26 февруари  2020 г. в гр. Перник се проведе съвместен информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО -  Перник) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ- гр.Перник) на тема: "Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти",

На информационния семинар присъстваха 16 земеделски стопани  - животновъди.
         
Д-р Стойне Стойнев представи на  участниците Ветеринарномедицинските изискванията към животновъдните обекти при регистрация по член 137 от ЗВД.  Даде  информация за сроковете за регистрация и идентификация на животните в  информационната система на БАБХ. Беше обсъдено, защо е необходимо сключването на договори с ветеринарните лекари. Акцентира се върху условията, които трябва да изпълнят животновъдите за да регистрират  фермите си по член 137 от ЗВД.

Д-р Юлиан Василев разясни на участниците мерките за биосигурност  и измененията в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Перник, запознаха участниците с мерки от ПРСР 2014-2020 г., подходящи за финансово подпомагане на животновъдите и възможността за получаване на консултантска помощ от експертите на НССЗ