На 27 февруари 2020 г. в гр. Сливен се проведе съвместен информационен семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Сливен) и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Сливен) на тема: ”Специфични изисквания за прилагане на директни доставки на суровини и храни от животински произход”

На събитието присъстваха 17 земеделски стопани от сектор животновъдство най-вече пчелари от Сливенска област и други заинтересовани от темата.

На семинара Д-р Диана Станчева, гл. инспектор в ОДБХ – Сливен, отдел „Контрол на храните“ запозна присъстващите с изискванията на нормативните документи и по-специално за специфичните изисквания на Наредба 26 от 14.10.2010 г. за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Наредбата изисква животновъдните обекти да са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, а по отношение на пчелните продукти – по Наредба 27. Тя сподели пред участиците че това е документът, който регламентира възможността фермерите да продават храна на крайните потребители. В обсега на документа попадат и доставките на прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата, както и отстреляният едър и дребен дивеч или месо от тях. Тя постави акцент на условията и реда за директни доставки от производител до краен  потребител на малки количества първични продукти – пчелен мед и пчелни продукти.  Пчелният мед и пчелните продукти са най-малко рискова група от всички продукти по Наредба 26, по тази причина изискванията са най-опростени.

►Всеки пчелар, регистриран по Наредба № 27 от 2002 г. може да подаде заявление за вписване до ОДБХ за директна доставка на мед и пчелни продукти.
►Пчеларят трябва да прави лабораторни анализи за всяка партида мед за следните показатели: диастазна активност; захари (инвертна захар и захароза или процентно съдържание на фруктоза и глюкоза); поленов анализ; хидроксиметилфурфурол (ХМФ).
►Мястото на продажбата може да бъде - директно от пчелина, от базари и пазари, тържища и обекти за търговия на дребно с изключение на търговските вериги, на територията на цялата страна.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Сливен запознаха пчеларите с възможностите за подпомагане чрез стартиралата вече Национална тригодишна пчеларска програма и мерките от ПРСР 2014-2020 г., които предстои да се отворят до края на 2020 година – целевите приеми по подмерки 6.3 и 4.1 и приема по подмярка 4.1.2.