На 30 юни 2020 г. в гр. Сливен се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - гр. Сливен) и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Сливен на тема: "Интегрирано управление на вредители при отглеждане на трайни насаждения"

Присъстваха 13 земеделски стопани от областта.

На събитието  г-жа Мария Тодорова –нач.отдел “РЗ“ в ОДБХ – гр. Сливен запозна присъстващите  с  основните принципи за интегрирано управление на вредителите при трайните насаждения.  Акцентирано беше върху поставянето на феромонови уловки , като  метод за прогноза и навременно провеждане на растително защитни мероприятия.

Иван Георгиев - гл. експерт на Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Сливен акцентира върху възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерки от ПРСР 2014-2020 г.

Посетени бяха две стопанства, където Димитър Малев – главен инспектор „РЗ“ – ОДБХ гр. Сливен нагледно демонстрира, как се залагат и отчитат феромонови уловки за борба със сливов плодов червей, анарзия по праскова и източен плодов червей.

Милена Налбантова-Матеева - Началник отдел “Информационно-обучителни дейности, иновации и международно сътрудничество“  презентира пред пресъстващите проект NEFERTITI - „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации. От страна на земеделските производители бяха зададени много въпроси свързани с представените теми.