На 29 юли 2020 г. в опитното поле на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи в с.  Глухар, общ. Кърджали се проведе информационен семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Кърджали) и Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък към Селскостопанска академия и Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали

Темата на мероприятието беше: „Култивиране на бял риган в Източните Родопи“.

В събитието взеха участие 16 земеделски стопани.

Лектор доц. д-р Станко Станев от Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък към ССА, запозна присъстващите с биологичните особености на белия риган и основните елементи от технологията му на отглеждане – обработка на почвата, сеитба, начини на размножаване, грижи през вегетацията и прибиране.

Доц. Станев информира участниците за качествата на сортовете бял риган и популациите бял риган в България.

По време на демонстрацията на опитното поле на Опитна станция по земеделие в Източните Родопи в с. Глухар бяха показани опитни парцелки със сорт „Хеброс“ и различни популации бял риган.

Експерти от Териториален областен офис – Кърджали към НССЗ запознаха земеделските стопани с изискванията и условията за участие по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).

Въпросите, които бяха обсъдени по време на дискусията се отнасяха за цената на посадъчния материал, начините за преработка и реализацията на продукцията.