На 13.08.2020 г. в гр. Монтана се проведе информационен семинар с демонстрация на       НССЗ (Териториален областен офис – Монтана) и Аграрен университет - Пловдив на тема   „Нови технологии и интензивни схеми на отглеждане на костилкови овощни   видове“. На събитието присъстваха фермери стопанисващи овощни градини попадащи в   обхвата на малкото и средно стопанство. 

На поканата се отзоваха 15 земеделски стопани и други заинтересовани лица.

Лектор на събитието беше проф. д-р Валентин Личев от Аграрен университет - Пловдив.  Мероприятието бе открито от Григорий Димов главен експерт координатор на Териториален областен офис на НССЗ в гр. Монтана. Г-н Димов говори за значението на прилагането на иновативни производствени практики за устойчивостта и конкурентоспособността на стопанствата. Той акцентира и върху темпа на развитие на аграрните науки в световен план през последните години.

Лекторът проф. Личев започна изложението си като акцентира върху значението на ранното плододаване на овощните насаждение, с цел възстановяване на капиталовите инвестиции. Лекцията продължи с представянето и илюстриране  на иновативни сортове сливи позволяваща встъпване в период на плододаване още през първата вегетация след засаждане на постоянно място. Препоръчани бяха методи за ранно започване на овощните градини в период на плододаване, както и по-гъсти схеми на засаждане и резитби. Професорът даде информация за провеждане на летни резитби с цел залагане на повече плодни пъпки и повишаване на добивите през първите години на отглеждане на овощните градини.
Следващата презентирана култура бяха черешите. Присъстващите бяха запознати с качествените особености на череши за прясна консумация и такива за консервиране. Представиха се иновативни сортове и схеми на засаждане на череши подходящи за директна консумация, както и на такива, подходящи за консервиране. Г-н Личев запозна фермерите с формировка на черешата тип „Вретено“.
Последната коментирана култура бяха вишните. Даде се информация относно продуктовите характеристики и критерии за качество, сортовете, предназначението на плодовете от отделните сортове и иновативни схеми на засаждане.

Втората част на мероприятието беше демонстрация, която се проведе в стопанството на земеделския стопанин Паулин Петров намиращо се в землището на село Войници, общ. Монтана. Там беше демонстрирана лятна резитба на сливовите растения и операциите, които включва този вид мероприятие (премахване на силни леторасти, пензиране, филизене както и наклоняване на скелетни клони), намиращи се в трета вегетация, от сортовете „Блек стар“, „Санта Роса“ и „Чачанска лепотица“.

В края на срещата експертите на ТОО - Монтана към НССЗ представиха информация относно възможностите за подпомагане на овощарите по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства по ТПРМЗС“ от ПРСР 2014-2020 г. Засегна се и изпълнението на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанствата и предприятията“ от ПРСР 2014 – 2020 г.