През месец януари и месец февруари 2021 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации, Национални асоциации, Областен пчеларски съюз – гр. Плевен и вестник „Пчела и кошер“ организира и проведе пет броя съвместни информационно-обучителни семинара в онлайн формат. Този начин на провеждане се наложи поради въведените ограничения във връзка с извънредната епидемичната обстановка в страната. В семинарите взеха участие 858 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, консултанти, лица от държавната администрация и др.

 

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец януари и месец февруари 2021 г. информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Стратегия за управление на болестите по пчелите 21.1.2021 г. Областен пчеларски съюз – гр. Плевен TOO Плевен
Рискове за пчелите свързани с растителното здраве. Насоки за работа с електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) на БАБХ 28.1.2021 г. Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) "Н. Пушкаров" - София TOO Русе и TOO Кюстендил
Сравнение и демонстрация на различни начини на резитба при лешници 17.2.2021 г. Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) и Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове (НАППЧП) Централно управление, TOO Пазарджик и ТОО Сливен
Основни принципи на резитбата при овощните дървесни видове. Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата, сливата и ябълката 19.2.2021 г. Овощарската опитна станция на Институт по земеделие – Кюстендил) TOO Кюстендил
Състояние и проблеми на пчеларството в България. Опазване на пчелните семейства от болести и неприятели 25.2.2021 г. Вестник „Пчела и кошер“ TOO Бургас

 

 Лекторът на семинара с тема „Стратегия за управление на болести по пчелите“ - проф. Калинка Гургулова, който е специалист с дългогодишен опит в сферата на заболяванията по пчелите, запозна участниците с основните фактори и проблеми,  въздействащи върху здравето на пчелите в т. ч. околната среда - климат и храна, управлението на пчелина, правилната диагностика, изследване и лечение. Участниците се информираха с често срещаните в България заболявания по пчелите - американски и европейски гнилец, вароатоза и нозематозата; с причинителите, клиничните признаци, схеми на дейностите при съмнение за заболяване или при вече установено заболяване в пчелина. Проф. К. Гургулова представи своето виждане за стратегия за опазване здравето на пчелните семейства, включваща използването на ветеринарномедицински препарати, хранителни добавки и химични средства  - схеми и дози за прилагане през годината и провеждане на профилактични мероприятия.

☺ Лекторът на семинара с тема “Рискове за пчелите свързани с растителното здраве. Насоки за работа с Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности на БАБХ” - проф. Оля Караджова информира участниците за негативното влияние на пестицидите върху пчелите и за различните пътища на излагане на това въздействие; представи решения за устойчива употреба на пестицидите на национално е европейско ниво и представи Директива 2009 128 /ЕО на Европейския парламент -  представляваща рамка за постигане на устойчивата употреба на продуктите за растителна защита, чрез намаляване на рисковете и въздействията от употребата им върху здравето на човека и върху околната среда и насърчаване на интегрираното управление на вредителите. Вторият лектор от БАБХ представи новите моменти (от 2020 г.) в Наредба 13/2016 г. и мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне, начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности и запозна аудиторията за начина на оповестяване на мероприятията чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД).

☺ Лекторът и демонстратор на семинара с тема „Сравнение и демонстрация на различни начини на резитба при лешници“ - земеделският стопанин Илия Немски, който отглежда лешникови насаждения в с. Юнаците, обл. Пазарджик запозна участниците с различни  начини на резитба при храстовидни лешници, което направи с помощта на предварително заснет видеоматериал с демонстроция в своето земеделско стопанство. След това,  млад земеделски стопанин, сподели опита си при отглеждането на този вид лешници. По време на втората част на семинара Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) и Националната асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове (НАППЧП) представиха своята дейност в подкрепа на земеделските стопани.

☺ Лекторът и демонстратор на семинара с тема “Основни принципи на резитбата при овощните дървесни видове. Актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата, сливата и ябълката“ - доц. д-р Димитър Сотиров запозна аудиторията с основните принципи на резитбата при дървесните овощни видове – посредствам видеоматериал със заснета демонстрация в Овощарската опитна станция на Института по земеделие – гр. Кюстендил. По този начин участниците нагледно се запозна с основните принципи и правила при провеждане на  резитбата за формиране при неплододаващи насаждения, резитба за плододаване и подмладяване при ябълката и черешата. Другите лектори: гл. ас. д-р Вилина Петрова запозна присъстващите с актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при ябълката и сливата, а доц. д-р Анелия Борисова-Крумова представи актуални примерни схеми за борба с икономически важните болести и неприятели при черешата. Лекторите представиха разрешените средства за растителна защита, които биха могли да се ползват от стопаните през отделните фенологични фази от развитието на ябълката, черешата и сливата.

☺ Лекторът на семинара с тема: „Състояние и проблеми на пчеларството в България. Опазване на пчелните семейства от болести и неприятели“ - г-н Димо Димов, главен редактор на вестник ,,Пчела и кошер“, запозна участниците с предимствата и ползите от сдружаването на пчеларите; значението на прилагане на защитени наименования за произход и използването на късите вериги на доставка на храни. Вторият лектор - Д-р Ивелин Маринов акцентира върху опазване на пчелните семейства от болести и неприятели и говори за съществуващите заблуди, пропуски и здравно състояние на пчелните семейства; запозна аудиторията с методите на наблюдение (мониторинг) на здравния статус на пчелните семейства.

     Във всеки уебинар, експертите на Национална служба за съвети в земеделието представиха начина на предоставяне на специализирани консултантски услуги от страна на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. или информираха участниците с очакваните приеми през настоящата година по подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

     По време на уебинарите - участниците проявяваха интерес към представената информация и задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

     

     Запиите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ

     Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ