През месец март 2021 г. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) и съвместно с външни научни организации - институти, университети, Областни дирекции по безопасност на храните – проведе девет информационно-обучителни семинара в онлайн формат. Този начин на провеждане се наложи поради въведените ограничения във връзка с извънредната епидемичната обстановка в страната. В семинарите участваха 746 лица с различна насоченост и интереси - земеделски стопани, заинтересовани лица в областта на земеделието, научни работници, студенти, консултанти, лица от държавната администрация и др.
 

Вижте списъка с организираните и проведени от НССЗ през месец март информационно-обучителни събития, а по-долу и подробна информация за проведените мероприятия:

Тема Дата на провеждане Съорганизатори/ участвали организации Звено – организатор от НССЗ
Иновативни практики улесняващи и оптимизиращи работата в пчелина през пролетта 10.3.2021 г. Тракийски университет – гр. Стара Загора TOO Сливен и ТОО Стара Загора
Алтернативни методи за борба с основните неприятели при семкови и черупкови видове (ябълка, круша и орех) 17.3.2021 г. Институт по овощарство  – гр. Пловдив TOO Бургас
Технологични особености при отглеждане на трайни насаждения по методите на биологичното производство 19.3.2021 г. Аграрен университет – гр. Пловдив TOO Монтана
Добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита 23.3.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Смолян TOO Смолян
Иновативни подходи при отглеждането на пчелните семейства през пролетния и летния сезон. Предимства от участие на пчеларите в организации на производители 24.3.2021 г. Тракийски университет - гр. Стара Загора и Университет за национално и световно стопанство - гр. София TOO Велико Търново
Усъвършенствани системи за редуцирани и нетрадиционни обработки на почвата при отглеждане на земеделски култури в България 26.3.2021 г. Русенски университет  "Ангел Кънчев" TOO Плевен
Използване на възобновяеми биологични ресурси и кръгова икономика. Ползи за околната среда и климата 29.3.2021 г. Икономически университет – гр. Варна TOO Добрич
Методи и подходи за ефективна реализация на земеделската продукция произведена в малки и средни земеделски стопанства 30.3.2021 г. Университет за национално и световно стопанство - гр. София TOO - Велико Търново
Интегрирано управление на вредителите при слива, череша и ябълка. Фитосанитарен контрол при слива, череша и ябълка 31.3.2021 г. Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Перник TOO - Перник


☺ Лекторът на семинара с тема „Иновативни практики, улесняващи и оптимизиращи работата в пчелина през пролетта“ - проф. д-р Иванка Желязкова, запозна участниците с необходимите и задължителни дейности от страна на пчеларя при извършване на основния пролетен преглед на пчелните семейства, подхранването на пчелите и изискванията на пчелния организъм към хранителните вещества; за това как се прави разширяване и обновяване на пчелните гнезда и как трябва да протече подготовката на пчелните семейства за главната паша. Информира аудиторията за новостите в подхода за профилактика и лечение на пчелните семейства.

☺ Лекторът на семинара с тема „Алтернативни методи за борба с основните неприятели по семкови и черупкови овощни видове – ябълка, круша и орех“ - проф. Христина Кутинкова информира участниците за биологичните методи за борба с основните неприятели по овощните насаждения - ябълка и круша; за различни алтернативни методи на конвенционалните химически третирания. Осведоми участниците в семинара - как по-ефективно да използват на феромонови диспенсери, микроенкапсулирани феромони и биоинсектициди, както и за необходимите условия, на които трябва да отговаря овощната градина  за успешен контрол на ябълковия плодов червей, посредством феромонови диспенсери. Земеделските стопани научиха и как сами да прогнозират появата на неприятелите в овощните градини, които отглеждат, независимо от метода на производство- конвенционален или биологичен.

☺ Лекторът на семинара с тема „Технологични особености при производството на трайни насаждения по методите на биологичното производство“ - Йордан Йорданов (от Агроекологичен център при АУ – Пловдив) запозна участниците с технологичните особености при биологичното  производството на трайни насаждения и акцентира върху условието за сключване на договори със сертифициращите фирми и целта на плана за управление на стопанството по методите на биологичното производство. Разяснени правилата за преход на стопанството (от конвенционално към биологично) и тези за паралелно производство. В презентацията си г-н Йорданов даде и практически съвети за извеждането на борбата с болестите и неприятелите по трайните насаждения с биологични средства.

☺ Лекторът на семинара с тема „Добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита“ – Тодорка Паунова, експерт от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Смолян представи добри практики за безопасна употреба на продуктите за растителна защита (ПРЗ), с цел опазване здравето на хората, на животните и околната среда и запозна участниците с изискванията на действащото законодателство в България за безопасно прилагане на продуктите за растителна защита и обърна внимание на земеделските стопани върху забраната за изгаряне, загробване, разпиляване на празни опаковки от ПРЗ. Земеделските производители, извършващи самостоятелно растителнозащитни мероприятия, трябва да разполагат с площадка за измиване на техниката за приложение на ПРЗ и с шахта за отпадните води. След приключване на растителнозащитното мероприятие техниката за прилагане на ПРЗ (пръскачката) се измива съгласно указанията, посочени върху етикета на продукта. След употреба празните опаковки се правят негодни за повторна употреба и се съхраняват и третират съгласно Закона за управление на отпадъците.

☺ Лекторът семинара с тема  „Иновативни подходи при отглеждането на пчелните семейства през пролетния и летния сезон. Предимства от сдружаване на пчеларите и участие в организации на производители“ - проф. д-р Иванка Желязкова представи основните мероприятия в пчелина, които трябва да бъдат извършени през пролетния период, за да се подготвят пчелните семейства за бързо развитие, а при основния пролетен преглед трябва да се обърне внимание на силата на пчелното семейство, качеството на пчелната майка и обема на гнездото. Подхранването може да се извърши и със захарен сироп или с центрофужен мед. Ако медът е в по-малко количество на семействата трябва да се дадат запасни пити с мед за попълване на запасите им. Необходимо е да има 5 – 6 кг пчелен мед на  пчелно семейство, за да започне развитието си. Присъстващите бяха запознати със стимулиращи продукти за подпомагане развитието на пчелните семейства.
Вторият лектор в семинара - проф. д-р ик. н. Юлия Дойчинова представи същността и предимствата от участие в организации или групи на производители, като изтъкна основните предимства от участието на производители в организации: подобряване ефективността на производството на членовете на организацията, тяхната конкурентоспособност и подобряване на пазарните позиции, но и подчерта, че процесът на сформиране на групи или организации на производители е труден и се изисква отговорност и доверие между земеделските стопани, обединяващи се в организация или група.
 

☺ Лекторът на семинара с тема „Усъвършенствани системи за редуцирани и нетрадиционни обработки на почвата при отглеждане на зърнени земеделски култури в България“ - проф. дн Петър Димитров запозна участниците със специфичното за България съчетание между природни и стопански условия; с деградационни процеси (ерозия и уплътняване на почвата, намаляване на почвеното органично вещество), които нанасят най-големите щети и застрашават земята от опустиняване. Подчерта, че предотвратяването на гореспоменатите процеси и намаляване на вредите от тях върху обработваемите земи е възможно единствено чрез прилагането на съвременни агротехнически мерки за защита на земеделските земи, включващи високоефективни агротехнически почвозащитни технологии. Проф. дн П. Димитров акцентира върху прилагането на усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при отглеждането на пшеница и царевица за зърно върху наклонени терени, като представи различни селскостопански машини, с помощта на които могат да се прилагат тези технологии.

☺ Лекторът на семинара с тема „Използване  на  възобновяеми  биологични  ресурси  и  кръгова икономика. Ползи  за  околната  среда“ – доц. д-р Мария Станимирова, запозна участниците с природните ресурси и поземлените ресурси; с етапите и равнищата и индикаторите за устойчивото управление на природните ресурси; с кръгова икономика – представляваща подход, който се стреми да предотврати отпадъците като максимизира използването на суровини и енергия. Подчерта, че кръговата икономика се стреми към бизнес модели, при които стимулът и отговорността за създаване на рентабилен продукт и неговото поддържане е в ръцете на производителя и направи сравнение между линейния икономически модел и кръговата икономика. В своето заключение доц. Станимирова каза, че фокусът на кръговото земеделие е върху минимизиране използването на суровините, а не върху производство на възможно най-ниска цена, че то е възможно при активно приложение на иновациите (производствени, маркетингови, социални); при промяна в мисленето на крайния потребител и при справедливи цени за земеделските стопани и за техните продукти. 
Другият лектор на семинара - гл. ас. д-р Радмил Николов информира участниците за това какво представляват биоресурсите и видовете, които различаваме и изтъкна, че биомасата, включваща всички органични вещества от растителен и животински произход е възобновяемия енергиен източник с най-висока акумулираща способност. Годишно се образуват 120 млрд. тона сухо органично вещество, което по своя органичен потенциал се равнява на 40 млрд. тона нефт. Биомасата може да се превърне в биогориво, биотоплина и биоелектроенергия. Лекторът представи схема на Биогазова инсталация и възможния добив - биогаз за една година, с използването на различни видове суровини (едър рогат добитък, птици, ливадна трева, кръмно цвекло) и изтъкна ползите за околната среда – решаване на проблема с утилизацията на отпадъчните продукти от селското стопанство, преработвателната индустрия и отходните води. Отпадъчните битови води се преработват в чиста вода или течни торове с висока хранителна стойност за растенията; вредните емисии при изгарянето на биогаз са значително по-ниски в сравнение с други видове горива; значително намаляват отделянето на парникови газове в атмосферата (особено метан и въглероден диоксид).
 

☺ Лекторът на семинара с тема „Методи и подходи за ефективна реализация на земеделската продукция произведена в малки и средни земеделски стопанства“ - доц. д-р Мария Пенева запозна участниците с основните фактори, от които зависи потреблението на селскостопанска продукция, а именно: консумацията на различни хранителни продукти и промяната в доходите на населението, измененията във вкусовете и предпочитанията на потребителите, техните традиции в потреблението. Представи и разяснени възможните канали за реализация на селскостопанска продукция и посочи на първо място, че това е търговията на едро – събирателни пазари, тържища и др. Направи разграничение между тържищата и пазарите на производители от една страна и стоковите борси от друга. Говори за директния маркетинг като възможност за реализация и съответните разновидности - уличните пазари, системата „набери си сам“, подпомагано от общностите земеделие; щандове в стопанствата, магазини и др. Разясни възможностите за електронна търговия със земеделски продукти, която все повече навлиза на пазара на селскостопанска продукция, както и политиката на качеството.

☺ Лекторите на семинара с тема „Интегрирано управление на вредителите и фитосанитарен контрол при слива, ябълка и череша“ -  експерти от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Перник информираха аудиторията за особено опасните и икономически важни вредители по овощните видове - сливи, ябълки и череши. Представиха актуална информация за фитосанитарния контрол в страната,  специфичните принципи на интегрираното управление на вредителите (ИУВ) и очакваните резултати от прилагането на ИУВ.

     Във всеки онлайн семинар, експертите на Национална служба за съвети в земеделието представиха начина на предоставяне на специализирани консултантски услуги от страна на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони  (ПРСР) 2014 - 2020 г. и/или информираха участниците с очакваните приеми през настоящата година по подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ също от ПРСР 2014 - 2020 г. – за задължения на ползвателите на финансова помощ по подмерките. Също така представиха изпълнението на одобрени проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г., посочиха положителни резултати и грешки на земеделските производители при изпълнение на проекти по подмярката.

     По време на уебинарите участниците проявяваха интерес към представената информация и задаваха въпроси по съответната тема. Повечето от въпросите имаха практическа насоченост, част от земеделски стопани споделяха своя опит, интересуваха се от опита на останалите и мнението на лекторите.

      Записите от проведените онлайн семинари са качени на Youtube канала на НССЗ

      Посетете FACEBOOK страницата на НССЗ