EIP-AGRI - Eвропейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост работи за насърчаване на конкурентно и устойчиво земеделие и горско стопанство и допринася за осигуряване на стабилно снабдяване с храни, фуражи и биоматериали, развивайки своята мисия в хармония с основните природни ресурси, от които зависи земеделието. EIP-AGRI е част от стратегията за растеж на ЕС за това десетилетие.

Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI) стартира през 2012 г., за да допринесе за стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тази стратегия определя засилването на научните изследвания и иновациите като една от петте основни цели и подкрепя нов интерактивен подход към иновациите: Европейски партньорства за иновации.

През периода 2014-2020 г. Европейската комисия въведе нови инструменти за стимулиране на иновациите и развитието на знания, които са полезни за практиката. EIP-AGRI е основна инициатива за политики и мрежи, предназначена да ускори местните иновациите чрез интерактивен иновационен модел, който се основава на сътрудничество между различни участници, напр. земеделски производители, лесовъди, съветници и предприемачи потребители, изследователи и др. като идентифициране на нуждите на крайните потребители. Моделът използва най-добре допълващите видове знания с оглед на създаването и разпространението на решения, готови за прилагане на практика.

EIP-AGRI се възползва от уникален набор от инструменти, финансирани по две европейски политики, работещи в тясно взаимодействие: „Хоризонт 2020“ и стълбът за развитие на селските райони на ОСП. Оперативните групи (местни интерактивни иновативни проекти) са крайъгълен камък на EIP-AGRI в рамките на ОСП. Те разработват иновации от групи от съответните участници по начин отдолу нагоре. Тези групи притежават голям потенциал за създаване на иновативни решения, които ще направят земеделието по-интелигентно, по-ефективно и по-устойчиво.

В настоящия момент в рамките на програмите за развитие на селските райони работят над 1000 оперативни групи. Докато оперативните групи работят на регионално и национално равнище, то около 180 европейски и международни научно-иновационни проекти с много участници, финансирани по програма „Хоризонт 2020“ включват теми с подобна тематика - селското стопанство и селски райони. Крайъгълен камък на двата типа проекти е интерактивният иновативен подход, при който участниците с различни знания работят заедно от концепцията на проекта до прилагането и разпространението на резултатите. Очаква се създаването на иновации да идва от науката, както и от практиката и посредниците. Крайните потребители и практиците трябва да бъдат включени не като „обект на проучване“, а с оглед на използването на техните предприемачески умения за разработване на решения и създаване на „съсобственост“ на резултатите. Всичко това ускорява приемането и разпространението на нови подходи.

EIP-AGRI създава серия от видеоклипове, които са достъпни на канала на EIP-AGRI в YouTube – там са споделени и видеоклипове от цялата EIP-AGRI мрежаЗапочнете с  това