Ministry of Agriculture
National Agricultural Advisory Service
  BG

Подмярка 2.2 "Създаване на консултантски услуги"

Създаването на мобилни общински центрове (офиси) на НССЗ за консултантски услуги по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства в стандартен производствен обем (СПО) и инструкция за нейното попълване

Външни експерти по мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

Външни експерти по мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.