Заповед № РД-08/03-29 от 09.01.2023 г. на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на допълнителен период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет А2Б по подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 - 2020 г.  на земеделски стопани, кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Заявление за получаване на консултантски пакет А2Б може да изтеглите тук.

Образец на договор за консултантски услуги може да изтеглите тук.