Ministry of Agriculture
National Agricultural Advisory Service
  BG

Обща информация

ПРСР 2014-2020
малките земеделски стопанства

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на КП по подмярка 2.1.2

ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на консултантски пакет по подмярка 2.1.2

Заповед № РД-08/03-437 от 22.07.2022 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне период на прием от НССЗ на заявления за предоставяне на консултантски пакети ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 и ТП 6 по подмярка 2.1.2.

Заповед № РД-09-841 от 21.07.2022 г.

на Министъра на земеделието за определяне на бюджета за седмата година на прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” по мярка 2

Заповед № РД-08/03-108 ОТ 23.02.2022 Г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за удъжаване на определения  период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет ТП 5.1 по подмярка 2.1.2.

Заповед № РД-08-03/626 ОТ 01.12.2021 Г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет ТП 5.1 по подмярка 2.1.2.

Заповед № РД-08/03-336 от 27.07.2021 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне период на прием от НССЗ на заявления за предоставяне на консултантски пакети ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 и ТП 6 по подмярка 2.1.2.

ЗАПОВЕД № РД-08-03/626 ОТ 01.12.2021 г.

на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет ТП 5.1 по подмярка 2.1.2.

Заповед № РД-09-743 от 22.07.2021 г.

на Министъра на земеделието, храните и горите за определяне на бюджета за шестата година на прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” по мярка 2