Шестте консултантски пакети по Тематичната подпрограма за малките стопанства (ТП) включват консултантски услуги, кодирани в 12 групи: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП 5.1, ТП 5.2, ТП 5.3, ТП 5.4, ТП 5.5, ТП 5.6, ТП 5.7 и ТП 6.

Те се предоставят само на лица, които са подали до НССЗ заявление за получаване на съответните КП заедно с документите към него. Конкретната информация и съвети, които се предоставят по тези пакети ще са съобразени с животните и културите, които се отглеждат в земеделското стопанство.

Условията за получаване от земеделските стопани на различните консултантски пакети са подробно разписани  в Наредба № 7 от 5 май 2016 г.  за прилагане на  подмярка 2.1.2, като основните изисквания са следните:

- имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро;

- са регистрирани като земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

- по КП свързани с изготвяне на бизнес план и заявление за кандидатстване по подмерките от Тематичната подпрограма за малките стопанства (ТП 5), с изключение на подмярка 4.4.2 „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”, е необходимо да са получили най-малко 33 на сто от общия доход за предходната година от земеделска дейност.

В случай, че консултантският пакет, предоставян от НССЗ включва изготвяне на бизнес план по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" и/или подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, земеделският стопанин, който го получава, освен да е регистриран по Наредба № 3 от 1999 г., трябва да отговаря и на следните две условия:

1. да има икономически размер на стопанството, измерен в СПО от 6 000 до 7 999 СПО;

2. производството му да е в един от секторите допустими по подмярка 4.1.2 или 4.2.2;

При необходимост лицата желаещи да получат КП представят в НССЗ допълнителни документи доказващи, че отговарят на условията за тяхното получаване, съгласно Наредба № 7 от 5 май 2016 г.

Един земеделски стопанин в рамките на една календарна година не може да заявява КП, на които общият размер на финансовата помощ надвишава левовата равностойност на 1 500 евро.

Основните дейности на НССЗ за предоставяне на консултантските пакети включват:

- предварителна консултация относно съдържанието на всеки един от консултантските пакети (КП) и изискванията към малките земеделски стопани, желаещи да ги получат;

- проверка на документите и регистрация на кандидата, отговарящ на условията за получаване на заявения/те КП, съгласно Наредба № 7 от 5 май 2016 г.;

- интервю с кандидата за събиране на информация, необходима за предоставяне на заявения/те КП;

- посещение на стопанството за събиране на информация, необходима за предоставяне на заявения/те КП, както и за вземане на почвена проба (ако са подходящи условията и периода за вземане на почвена проба);

- анализиране и оценка на събраната информация;

- предоставяне на препоръки и информация по заявените  КП;

- изготвяне на писмен доклад по образец, съгласно приложение № 4 на Наредба № 7 от 5 май 2016 г. съдържащ анализ на състоянието на стопанството и предоставените препоръки и информация по съответните КП;

- предоставяне на земеделския стопанин на помощни материали във връзка с предоставените КП.

По консултантските пакети се предоставят съвети и информация относно:

 ТП 1 -  същността и характеристиките на системата за кръстосано съответствие и за основните нормативни актове, на които е изградена тази системата, включваща всички приложими в стопанството Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС), всички приложими в стопанството Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ), както и ще се прави оценка на произтичащите от тях задължения за земеделското стопанство  свързани с областите  околна среда и изменение на климата, обществено здраве, здраве на животните и на растенията, хуманно отношение към животните.

ТП 2 - селскостопански практики от полза за климата и околната среда, политиката за водите, както и информация и съвети относно мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите - селскостопански практики, от полза за климата и околната среда, прилагане на мерки, свързани с регулиране на водовземанията и контрол на водочерпенето, опазване на водите от замърсяване, ефективно и устойчиво използване на водите, опазване, възстановяване и устойчиво използване на водите,  предоставяне на съвети свързани със смекчаване на последиците от изменението на климата.

ТП 3 - нормативните изисквания за гарантиране на законното право на работниците и служителите за здравословен и безопасен труд и и съответните правила и стандарти и по-специално за отрасловите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в сектор земеделие и за правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието (земеделското стопанство) съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с него подзаконови нормативни актове описани в приложимата нормативна база към пакета. Също така ще се предоставят информация и съвети за различни стандарти за безопасност в стопанствата.

ТП 4 - прилагане на нормативната уредба по правилната употреба на продукти за растителна защита съгласно принципите на добрата растителнозащитна практика и възможностите за извеждане борбата с вредителите по земеделските култури чрез методите на интегрирано управление на вредителите съгласно Закона за защита на растенията - условия и ред по прилагане на интегрирано производство на растения и растителни продукти, общи принципи при интегрираното управление на вредителите чрез различни агротехнически дейности, провеждане на растителнозащитни мероприятия на отглежданите и планираните за отглеждане в стопанството култури съгласно добрите растително-защитни практики.

ТП 5 (от 5.1 до 5.7) - изготвяне на бизнес план и заявление за кандидатстване (основна информация за проектно предложение), като са предвидени и комбинации  - по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ и подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, в случай че бъде обявен комбиниран прием. Основните дейности, които са включени по тези КП са следните:

- Изготвяне и попълване на бизнес плана за кандидатстване, съгласно съответното приложение в наредбата/насоките за прилагане на подмярката;

- Изчисляване на точките по критериите за оценка на проектите за съответната подмярка;

- Изготвяне и попълване на заявление за подпомагане (основна информация), съгласно съответното приложение в наредбата/насоките за прилагане на съответната подмярка;

- Окомплектоване на изискуемите документите към заявлението за подпомагане (основната информация);

- Предоставяне на съвети за изпълнението на бизнес плана.

ТП 6 - съдържа предоставяне на съвети и информация, които да подпомогнат малките земеделски стопанства при развитието на техните стопанства - възможностите за подпомагане малките земеделски стопанства чрез мерки и подмерки приложими на равнище малко земеделско стопанство предвидени в ПРСР 2014-2020 г., които са насочени към модернизиране на стопанството, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновации и пазарно ориентиране; съвети и информация по въпроси и проблеми свързани с икономическите показатели на земеделското стопанство, включително по въпроси на конкурентоспособността и насърчаващи предприемачество на малкия земеделски стопанин;  по въпроси на управление на риска в земеделското стопанството, свързан с неблагоприятни климатични явления, нашествия на вредители, болести по растенията и животните.

В зависимост от спецификата и потребностите на всяко малко земеделско стопанство, КП ТП 6 може да включва и предоставяне на съвети и информация за: възможностите за развитие на късите вериги на доставки и за по-добра интеграция на малкото земеделско стопанство в хранителната верига; възможностите за участие в Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост; прилагане на правилата за биологично производство, включително подготовка на заявление за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” и  мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. и предоставяне на съвети за изпълнението на ангажиментите; подкрепа на малките земеделски стопанства за участие в мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от ПРСР 2014-2020 г.

Очаквани ползи и подобрения за стопанството след предоставяне на консултантските пакети:

- значително намален риск от санкции за малките стопанства поради неспазване на законоустановените изисквания за управление и националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС);

- постоянно затревените площи (ако са налични) в стопанството се поддържат, съгласно изискванията и условията чл. 45 на Регламент (ЕС) № 1307/2013;

- ефективно използване на водните ресурси в земеделското стопанство;

- подобрени безопасни условия на труд и безопасност в земеделските стопанства;

- придобити знания за общите принципи на интегрираното управление на вредителите и съответно по-ефективна борба с вредители без да се наврежда на околната среда;

- повишена конкурентоспособността на земеделското стопанство;

-подобрена жизнеспособност на стопанството в т.ч. на база на възможностите за ползване на финансова помощ по мерки от ПРСР и успешното изпълнение на проект по съответната подмярка;

- ефективно използване на всичките възможности за неговото финансиране;

- разработен подходящ план за развитието на стопанството в близките няколко години;

- използване на подходящи технологии в стопанството;

- подобрено опазване на околната среда от страна на земеделското стопанство.