Заповед № РД-11/03-386 от 16.07.2018 г. на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне период на прием от НССЗ на заявления за предоставяне на консултантски пакети ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 и ТП 6 по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за третата година на прилагане на пoдмярката.