Заповед № РД-11/03-448 от 23.10.2019 г. на Изпълнителния директор на НССЗ за определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет ТП 5.2б  по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г. за иготвяне на бизнес планове и основна информация за проектното предложение за подпомагане на малки земеделски стопанства, кандидати по подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.