Заповед № РД-09-841 от 21.07.2022 г. на Министъра на земеделието за определяне на бюджета за седмата година на прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.