В ГОВЕДОВЪДНАТА ФЕРМА

 През месец ноември животните преминават към условията на зимно отглеждане. Хигиената в оборите трябва да бъде на ниво, боксовете и леглата да са чисти и сухи, въздухът в обора да бъде сух и чист, без студени течения. Храненето да бъде съобразено със състоянието на животните - бременност, лактация, сухостоен период. Трябва да са подсигурени подходящи фуражи - силаж, сено, слама, царевичак, кореноплоди и др. Царевичният силаж в дажбите на кравите трябва да бъде около 5-7 кг от сухото вещество, сеното минимум 3 кг дневно, слама и царевичак – в количества до 2 кг, концентрираният фураж – 0,300 кг на литър мляко. Сухите фуражи да бъдат защитени от влага, а силажите и другите ферментирали фуражи да се съхраняват по начин, който не позволява развитието на гнилостните процеси. На животните не трябва да се дават плесенясали и замръзнали фуражи.


В ОВЦЕФЕРМАТА

 През втория период от бременността, поради повишените нужди от енергия и протеин, овцете майки трябва да се хранят само с висококачествени фуражи. Незаменими фуражи през този период са качественото ливадно или люцерново сено, което се дава в количество 0,5-1,5 кг, концентриран фураж – 0,4-0,5 кг, а може да се включат и около 2-3 кг царевичен силаж. На овцете-майки се осигурява достъп до сол и минерални смески под формата на блокчета. Да не се изхранват плесенясали, замръзнали и нискокачествени фуражи, защото те водят до аборти при животните.


В КОЗЕФЕРМАТА

 Козите преминават по-трудно от пасищен към оборен начин на отглеждане. Животните губят апетит, приемат неохотно фуражите и отслабват. Затова преминаването към оборен режим на хранене трябва да става постепенно  в продължение на 10-15 дни, като всеки ден се намалява времето за паша и се извършва подхранване на животните сутрин и вечер  със сено и листников фураж. Приемането на замръзнала вода и храна води до аборти. Може да се извеждат козите на паша и през зимата при условие, че времето не е дъждовно, няма поледици и мъгли. Това се отразява благоприятно на организма, подобрява се смилаемостта на фуражите и води до по-доброто им усвояване.


РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ

 Благоприятните топли дни през ноември дават възможност на пчеларя да се погрижи за пчелните семейства преди настъпване на зимата. Преглеждат се покривите на кошерите дали са  добре затворени. Ако е пропуснато да се поставят своевременно предпазители против мишки, това трябва непременно да се направи сега. Благоустроява се и се подрежда пчелинът. Ако трябва да се разместват кошери с пчели, това трябва да стане при по-меко време (над 8°С), и то внимателно, без сътресение. На семействата се осигурява спокойствие, като пчелинът се загражда, за да нямат достъп до кошерите домашни и горски животни. Много важно е самият пчелин да бъде на защитено от преобладаващите студени ветрове място или да бъде ограден с дървена ограда или с ограда от царевични или слънчогледови стъбла. Извършени  опити показват, че когато кошерите са настанени до защитна стена, пчелните семейства са изразходвали през зимата средно по 1,1 кг мед по-малко, развили са се по-добре през пролетта и са дали 52% повече мед и 71% повече восък в сравнение със семействата, чиито кошери са били изложени на охлаждащото влияние на вятъра. През ноември трябва да се почисти и да се подреди пчеларският склад, като старите и негодни пити се бракуват. Годните пити се сортират и се съхраняват, като се напушват със серен дим. Взимат се мерки в склада да няма мишки.

Календарът е предоставен от офиса на НССЗ в гр. Стара Загора