НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по ПМС №185 за: 
- младши/старши/главен експерт - 1 /един/ брой за териториален областен офис на НССЗ
в град Бургас към главна дирекция „Териториални областни офиси“ (ГД ТОО),
- младши/старши/главен експерт - 1 /един/ брой за териториален областен офис на НССЗ
в град Кърджали към главна дирекция „Териториални областни офиси“ (ГД ТОО),
- младши/старши/главен експерт - 1 /един/ брой за териториален областен офис на НССЗ
в град Силистра към главна дирекция „Териториални областни офиси“ (ГД ТОО),
-младши/старши/главен експерт - 1 /един/ брой за териториален областен офис на НССЗ
в град Шумен към главна дирекция „Териториални областни офиси“ (ГД ТОО),
във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г.

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Декларация за съгласие по ЗЗЛД