Обявление за конкурс по ПМС № 185 във връзка с изпълнението на дейности по ПРСР 2014 – 2020 г.  за длъжността главен експерт в Териториален областен офис - Ловеч на НССЗ и за длъжността старши експерт в Териориален областен офис - Кюстендил на НССЗ

НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по ПМС №185 за ТОО гр. Ловеч  -  главен експерт - 1 /един/ брой и за ТОО гр. Кюстендил - старши експерт - 1 /един/ брой, към дирекция „Териториални областни офиси“, НССЗ, във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г.

Обявление

Заявление за участие