НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по ПМС №185 за ТОО гр. Варна  -  младши експерт - 1 /един/ брой, към дирекция „Териториални областни офиси“, НССЗ, във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г.

Обявление

Заявление за участие

Списък с допуснати кандидати

Списък с крайно класиране на кандидатите