НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по ПМС №185 за ТОО гр. София - младши/старши/главен експерт - 1 /един/ брой , за ТОО гр. Шумен -  младши/старши/главен експерт - 1 /един/ брой към дирекция „Териториални областни офиси“, НССЗ, във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г.

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за ТОО-Шумен