НССЗ обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по ПМС №185: за ТОО гр. София към дирекция „Териториални областни офиси“ -  младши/старши/главен експерт - 1 /един/ брой и за отдел "Консултантски услуги по национални и европейски програми" - младши/старши/главен експерт - 1 /един/ брой към главна дирекция "Съвети в земеделието" на НССЗ, във връзка с изпълнението на дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г.

Обявление

Заявление за участие