Национална служба за съвети в земеделието  обявява процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерт по ПМС №185 за длъжността старши експерт в дирекция „Анализиране, планиране и информационно осигуряване“

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Декларация за съгласие по ЗЗЛД