Национална служба за съвети в земеделието обявява конкурс за длъжностите: „главен експерт“ – 2 бр. и „старши експерт“ – 1 бр.  в дирекция „Анализиране, планиране и информационно осигуряване“ по ЗДСл. 

Обявление

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

Декларация за съгласие по ЗЗЛД

Списък на допуснатите кандидати