Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурс по ПМС № 185 във връзка с изпълнението на дейности по ПРСР 2014 – 2020 г. за длъжността младши/старши/главен експерт в ТОО - София на НССЗ и за длъжността младши/старши/главен експерт в отдел КУНЕП на НССЗ