Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандитати

Важна информация за участниците във връзка явяването на конкурс по Процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване в Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) на експерти по ПМС №185 във връзка с изпълнението на дейности по одобрено проектно предложение по подмярка 2.2. "Създаване на консултантски услуги" от мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанството" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 година. (обявена със заповед на Изпълнителния директор № РД-08/03-331/01.06.2022 г. на изпълнителния директор на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и във връзка с § 3 и § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 185 на Министерския съвет от 30 юни 2011г. (ПМС №185) (обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011 г.)