Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурс по ПМС № 185 във връзка с изпълнението на дейности по ПРСР 2014 – 2020 г.  за длъжността главен експерт в Териториален областен офис - Ловеч на НССЗ и за длъжността старши експерт в Териориален областен офис - Кюстендил на НССЗ