От 12.12.2022 г. до 14.12.2022 г. Центърът за професионално обучение към Национална служба за съвети в земеделието ще проведе oбучение по Агроекология от 18 учебни часа в гр. Бургас. Програмата включва  основни принципи и цели на агроекологията и биологичното земеделие, законодателството в тези области и прилагането на дейности от страна на фермерите.

В обучението  може да  участват лица с минимално образователно равнище - завършен първи гимназиален етап/завършен 10-ти клас, земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и/или лица, одобрени по мярка 10 "Агроекология и климат", мярка 11 „Биологично обучение“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  и/ или  клиенти на НССЗ  по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.

Успешно завършилите обучението получават удостоверение за завършено обучение.

Не се заплаща такса за обучение, но разходите за пътуване и други разходи свързани с участие в курса са за сметка  на участниците. Разходите за наем на зали и отпечатване на материалите са за сметка на НССЗ.

За участие в обученията се подават заявления  в Териториалните областни офиси на НССЗ и в Централно управление на НССЗ.

 

Лица за контакти:

Борислава Борисова - 0882 533 853

Галина Методиева: 0885 136 621