От 07.12.2022 г. до 10.12.2022 г. Центърът за професионално обучение към Национална служба за съвети в земеделието ще проведе oбучение по специалност "Пчеларство", на тема "Иновативни технологии при отглеждане на пчели и производство на пчелни продукти" с продължителност 30 учебни часа, в гр. Бургас. Програмата включва иновативни технологии при отглеждане на пчели, вкл. мобилно/подвижно пчеларство, законодателството в областта на пчеларството и прилагането на дейности от страна на фермерите и др. актуални теми.

В обученията  може да  участват лица с минимално образователно равнище - завършен първи гимназиален етап/завършен 10-ти клас, земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и/или лица, одобрени по мярка 10 „Агроекология и климат“ , мярка 11 „Биологично обучение“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  и/ или  клиенти на НССЗ  по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.

Успешно завършилите обучението получават удостоверение за завършено обучение.

Не се заплаща такса за обучение, но разходите за пътуване и други разходи свързани с участие в курса са за сметка  на участниците. Разходите за наем на зали и отпечатване на материалите са за сметка на НССЗ.

За участие в обученията се подават заявления  в Териториалните областни офиси на НССЗ и в Централно управление на НССЗ.

 

Лица за контакти:

Борислава Борисова: 0882 533 853

Галина Методиева: 0885 136 621