От 07.12.2022 г. до 10.12.2022 г. Центърът за професионално обучение към Национална служба за съвети в земеделието ще проведе в гр. Бургас квалификационен курс  от 30 учебни часа на тема „Опазване на околната среда, биологичното разнообразие, смекчаване и адаптиране към климатичните промени в сектор земеделие“ за придобиване на втора степен на професионална квалификация за част от професия код 621060 ФЕРМЕР, специалност код 6210601 ЗЕМЕДЕЛЕЦ от професионално направление код 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Програмата включва актуални теми свързани с опазване околната среда в сектор земеделие, предприемане и прилагане на адекватни мерки и дейности от страна на земеделските стопани водещи до намаляване на вредните емисии и замърсяване, които са резултат от дейността в стопанствата. Включени са и други важни за земеделските стопани теми свързани с нормативна база за опазване и рационално използване на водите и почвите, задължителни инструменти, приложими за опазването на почвите, водите и биоразнообразието - Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ), биологичното  земеделие, като екологосъобразен метод на производство и други.

В обученията  може да  участват лица с минимално образователно равнище - завършен първи гимназиален етап/завършен 10-ти клас, земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и/или  клиенти на НССЗ  по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.

Обучението е задължително за всички земеделски производители, желаещи да получат финансиране по проекти финансирани по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” и Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г.

Успешно завършилите обучението получават удостоверение за завършено обучение.

Не се заплаща такса за обучение, но разходите за пътуване и други разходи свързани с участие в курса са за сметка  на участниците. Разходите за наем на зали и отпечатване на материалите са за сметка на НССЗ.

За участие в обученията се подават заявления в Териториалните областни офиси на НССЗ и в Централно управление на НССЗ.

Лица за контакти:

Борислава Борисова: 0882 533 853 и Петя Куманова: 0887 626 246.


Съобщения за изпити 2023 г.

Уведомяваме всички лица преминали пълния курс от 30 учебни часа на тема "Опазване на околната среда, биологичното разнообразие, смекчаване и адаптиране към климатичните промени в сектор земеделие" за придобиване на втора степен на професионална квалификация за част от професия код 621060 ФЕРМЕР, специалност код 6210601 ЗЕМЕДЕЛЕЦ от професионално направление код 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И  ЖИВОТНОВЪДСТВО и на основание чл. 2, ал. 2 и чл. 4 от Правилника за устройството и дейността на ЦПО към НССЗ и чл. 35, ал. 4 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 37, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучени и  чл. 4, ал. 1 от Наредба 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация и заповед на Директора на ЦПО към НССЗ № ЦПО-03-03 от 11.12. 2023 г. че на 12.12.2023 г. ще се проведат изпипите за придобиване на професионална квалификация  - по теория (от 9:00 ч.) и практика (от 12:00 ч.).

Изпитите ща се проведат на адрес:  Бургас, ул. "Фердинандова" 3, ет. 5.

На всички успешно завършили квалификационния курс ще бъде издадено Удостоверение за преминато професионално обучение, образец 3-37 на МОН. 

Всички успешно завършили квалификационния курс следва да подпишат Декларация за преминато обучение за квалификационен курс  от 30 учебни часа за придобиване на втора степен на професионална квалификация за част от професия код 621060 ФЕРМЕР, специалност код 6210601 ЗЕМЕДЕЛЕЦ от професионално направление код 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО на тема "Опазване на околната среда, биологичното разнообразие, смекчаване и адаптиране към климатичните промени в сектор земеделие"

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАТО ОБУЧЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ