ОП-002
№ в РОП 01585-2014-002
Предмет Покупко-продажба на гориво за нуждите на НССЗ при условията на отложено плащане и чрез използване на кредитни карти за регистрация и авторизация на покупките
Дата на обявяване 03.11.2014 г.
Документация Решение / № 631524 / 03.11.2014
Обявление / № 631526 / 03.11.2014
Документация / 03.11.2014, Титулна страница
Образци
Съобщение до медиите / 03.11.2014
 
Документи, свързани с избор на изпълнител Разяснения по документацията/дата
Протокол/и на комисията за провеждане на процедурата от 09.12.2014 г.
Протокол на комисията за провеждане на процедурата/ЦУ-03-627/15.12.2014 г.
Обява по обществена поръчка
Решение  по чл.38 от ЗОП за приключване на процедурата/ЦУ-03-628/15.12.2014
Договор Договор/и със задължителните приложения /19.02.2015/
Информация за сключен договор /19.02.2015/
Информация за приключил договор/дата
Гаранции Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за изпълнение 19.02.2015
Извършени плащания

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания/дата

Информация за датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по Договор № ЦУ - 02-40/03.02.2015г.       към дата   18.01.2017 г.