Ministry of Agriculture
National Agricultural Advisory Service
  BG

Онлайн семинар "Прецизно пчеларство"

Дата на провеждане: 9 декември (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Враца и Русенски университет „Ангел Кънчев“

Онлайн семинар "Новости в геномната селекция – геномика и метагеномика, иновации при селекцията в говедовъдството“

Дата на провеждане: 6 декември 2022 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието  (Териториален областен офис - Стара Загора) и Земеделски институт – гр. Стара Загора

Семинар "Новости в биологичната растителна защита в овощарството. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата на провеждане: 02 декември 2022 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Русе)

Семинар "Добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата на провеждане: 02 декември 2022 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Разград и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, Дирекция “Инспекция по труда“ – Разград

Семинар "Онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и осигуряване на безопасни условия на труд в земеделските стопанства. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани“

Дата на провеждане: 01 декември 2022 г. (четвъртък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (TOO) - Сливен и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, дирекция “Инспекция по труда“ (ИТ) - Сливен

Семинар "Актуални технологични решения в зеленчукопроизводството. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани”

Дата на провеждане: 30 ноември 2022 г. (сряда)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Габрово и Аграрен университет - гр. Пловдив

Онлайн семинар "Предимства и предизвикателства на организациите на производители при осигуряване на пазари“

Дата на провеждане: 29 ноември 2022 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието  (Териториален областен офис - Шумен) и Селскостопанска академия (Институт по аграрна икономика/ИАИ/ – София)

Информационни семинари на територията на страната, организирани от Мобилните общински офиси към НССЗ по подмярка 2.2. "Създаване на консултантски услуги" от мярка 2 по ПРСР 2014-2020 г.

НССЗ ще проведе 10 информационни събития на тема: „Възможности за подпомагане по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР) през 2022 г. Изпълнение на одобрени проекти от Тематичната подпрограма за развитие на малки…

Онлайн семинар "Съвременни технологии в зеленчукопроизводството"

Дата на провеждане: 25 ноември 2022 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Силистра и Аграрен университет - Пловдив

Семинар "Фитосанитарни изисквания, регистрационни и разрешителни режими в земеделието. Консултантски пакет А2Б в помощ на млади земеделски стопани"

Дата на провеждане:  25 ноември  2022 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен  офис - Разград и  Областна дирекция по безопасност на храните - Разград

Семинар "Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските производителиЧ

Дата на провеждане: 24 ноември 2022 г. (четвъртък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Враца и Нов български университет - гр. София

Онлайн семинар "Създаване и правилно подновяване на трайни насаждения с черупкови плодове - орехи, лешници, бадеми. Агромаркетинг - необходимост и особености при реализацията на черупкови плодове"

Дата на провеждане: 17 ноември 2022 г. (четвъртък)
Организатори: Териториален областен офис – Благоевград, НССЗ Университет за национално и световно стопанство и Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове