Тема: „Изчисляване на себестойност на земеделската продукция. Осигурителни отношения в земеделието“

Дата: 1 ноември 2022 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Търговище, обл. Търговище

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Търговище и Аграрен университет - гр. Пловдив

 

По време на онлайн семинара: Участниците ще се запознаят с начините за изчисляване себестойността на земеделската продукция и ще получат насоки за осигурителните отношения е земеделското стопанство.

Във втората част на събитието ще бъде обърнато внимание на възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

 

Основните теми на информационно-обучителен семинар с демонстрация са следните:

► Начини за изчисляване себестойността на земеделската продукция;

► Насоки за осигурителните отношения в земеделските стопанства;

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: бихте могли да се свържете с г-н Стилиян Захариев  (експерт на ТОО – Търговище на НССЗ), тел. за връзка: 0889 589 530; e-mail: turgovisthe.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!