Тема: „Основни принципи при воденето на отчетност в земеделското стопанство“

Дата: 31 октомври 2022 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Айтос, обл. Бургас - в малката зала на община Айтос

Начален час: 13:00 ч.

Краен час: 16:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Бургас) и Аграрен университет - гр. Пловдив

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните принципи за водене на едностранно счетоводно отчитане, съгласно Закона за счетоводството. Ще получат насоки за записването на приходите и разходите на земеделското стопанство и воденето на различните видове счетоводни книги. Ще бъдат информирани за основните принципи за формиране на себестойност, ценообразуване и печалба.

По време на втората част на семинара ще бъде обърнато внимание на възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

 

Основните теми на информационно-обучителен семинар с демонстрация са следните:

► Основни принципи при водене на едностранно счетоводно отчитане в стопанството, съгласно Закона за счетоводството;

► Насоки за водене на книга за приходите и книга за разходите, инвентарна книга и книга за материалните запаси. Принципите за формиране на себестойност, ценообразуване и печалба;

► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: бихте могли да се свържете с Георги Георгиев (експерт на ТОО - Бургас на НССЗ), тел. за връзка: 0876 213653; e-mail: burgas.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!