Тема: „Използване на роботизирани технологии, сателитни изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена растениевъдна продукция без негативни ефекти върху климата и околната среда“

Дата: 9 ноември 2022 г. (сряда)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:30 ч.

Краен час:  12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Стара Загора и Тракийски университет - Стара Загора

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с водещите в настоящия момент технологии за мониторинг на лозови насаждения; ще се информират с основните насоки за развитието на интелигентното растениевъдство. Освен това ще научат по какъв начин се използват данните получени чрез изкуствени спътници и дронове, какви са видовете портативни спектрални инструменти и как се използват в земеделието.

По време на втората част на  семинара, участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Авангардни технологии на мониторинг при лозя
  • Използване на сателити, дронове и портативни спектрални инструменти в интелигентното растениевъдство
  • Основни насоки за развитие в интелигентното растениевъдство
  • Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/vzzCoZ1uswXPji9MA

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/85304558782

ID за семинара: 853 0455 8782

За допълнителна информация и въпроси: г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Ст. Загора), тел: 0885 859 020, имейл:  stara_zagora.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!