Тема: „Спазване на трудовите правоотношения в селското стопанство при постоянна и сезонна работа – задължителни по предварителните условия в социалната сфера по ОСП"

Дата:  24 април 2024 г. (сряда)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис -  Стара Загора и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, дирекция "Инспекция по труда" (ДИТ) - Стара Загора

По време на семинара на участниците ще бъдат разяснени особеностите на трудовите правоотношения при краткотрайна сезонна селскостопанска работа, изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, използването на онлайн инструментите за оценка на риска (OiRA), процедурите в случай на трудова злополука, както и практически аспекти на трудовите правоотношения.

Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства".

Участието е безплатно, но е необходима регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/1FbprpTgcKVwzKsX8

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/84298846855

ID за семинара: 842 9884 6855

За допълнителна информация: г-н Ганчо Ганчев (гл. експерт в ТОО - Стара Загора) на тел.: 0885 859 020 и електронна поща: stara_zagora.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!