Тема: „Съвременни подходи за стратегическо планиране и техники за реализацията им в краткосрочен аспект“

Дата: 17 юни 2022 г. (петък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.

Краен час:  12:00 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Варна) и Икономически университет - гр. Варна

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с практически насоки как да разработят собствен стратегически план, както и да го фокусират върху предстоящото тримесечие чрез конкретни стъпки.
Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.
 
Основните теми на информационня семинар са следните:
- Структура на стратегическия план и насоки за определяне на визия, мисия, SWOT анализ (на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите), правилото SMART за определяне на цели (конкретни, измерими, реалистични, ориентирани във времето);
- Подход за идентифициране на конкретни стъпки за бизнес развитие, приложими в краткосрочен план;
- Очаквани условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.
Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!
 
Линк за регистрация: https://forms.gle/oiAdoGNFN7hqbUxX6
Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/89870441593
ID за семинара: 898 7044 1593
 
За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-н Юри  Зарев (координатор на ТОО - Варна на НССЗ), тел.: 0886 894 939, е-mail: varna.m@naas.government.bg
Поканата и програмата за събитието може да видите тук.
Очакваме Ви!