На 26 февруари 2019 г. в гр. Сливен  ще се проведе съвместна информационна среща – семинар на НССЗ (ТОО-Сливен) и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ (дирекция “Инспекция по труда“ - Сливен) на тема: „Добри практики при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“.

На срещата г-жа Ирена Иванова,   директор на дирекция “Инспекция по труда“ - Сливен  ще  представи пред присъстващите законосъобразното наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство.

Г-н Янислав Христов, гл. инспектор в дирекция “Испекция по труда“ – Сливен ще запознае аудиторията с организацията, управлението на дейности и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и с мерките за безопасност и хигиена на труда.

Експертите от ТОО (Сливен) към НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020.

Срещата ще се проведе в гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3, залата на Областна администрация – Сливен

Програма на семинара може да видите тук.

Моля заповядайте!