Дата на събитието: 28 юли 2020 г.  (вторник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13.30 часа

Краен час на онлайн семинара: 16.00 часа

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Пазарджик с подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци“.

 

Линк за регистрация: https://forms.gle/ZAZxpSWfsCtgPc968

Линк за достъпhttps://us02web.zoom.us/j/82874539181

Основните теми, които ще бъдат представени на семинара са:

• Кратко представяне на биологичната същност на нематодите;
• Фактори, обуславящи тяхното разпространение, развитие и патогенен ефект върху растенията;
• Симптоми на нападение и възможности за ранна диагностика;
• Участие на нематодите във формирането на почвения патогенен комплекс и въздействието му върху растенията;
• Прилагане на физични, биологични и нетрадиционни екологоориентирани методи за контрол, като алтернатива на химичните субстанции и като начин за ограничаване на попадането и запазването в растителната продукция, почвата и водите на множество опасни метаболити.

Цели на събитието са:

Коментар върху разпространението и развитието на икономически значими групи фитопаразитни нематоди по основните видове зеленчуци, отглеждани в оранжерии. Разглеждане на отделни аспекти, свързани с храненето на нематодите по растенията, патогенен потенциал, и възможности на паразитите за предизвикване на колапс в производството. Разясняване на ефекта на използваните в момента средства за контрол и потенциал за развитие на нови, иновативни и непопулярни методи за въздействие.

Може да се регистрирате и като изпратите на e-mail: sstefanov@naas.government.bg следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и  качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Покана и програма за събитието може да видите тук.

Онлайн семинарът е отворен за всички желаещи да се включат - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Очакваме Ви!