Тема: „Добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства“

Дата: 20 май 2021 г. (четвъртък)

Място на провеждане:  гр. Разград, ул. „Бели Лом“ 40, малка зала на хотелски комплекс „Централ“

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Разград) и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ (дирекция “Инспекция по труда“ - Разград)

 

Добре дошли на информационен семинарна тема: „Добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните изисквания на организация и управление на дейностите в земеделските стопанства свързани с  безопасност и хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на здравето на работещите. Ще се запознаят и  с добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства.. Ще бъде обърнато внимание и на изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г., ползвали консултантска услуга от ТОО – Разград към НССЗ.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Организация, управление на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Безопасност и хигиена на труда;

♦ Изпълнение на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г., ползвали консултантска услуга  от ТОО - Разград;

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Светлана Димитрова (координатор на ТОО - Разград на НССЗ), тел.: 0888 890 622, е-mail: razgrad.m@naas.government.bg

Програма на събитието може да видите тук.

Заповядайте!