Тема: „Счетоводно отчитане и данъчно облагане на доходите на земеделските стопани“

Дата: 28 май 2021 г. (петък)

Начален час: 11:00 ч.

Място на провеждане: гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 210 - Териториална организация (ТО) на Научно-техническите съюзи (НТС) – Кърджали

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Кърджали), НТС (ТО - Кърджали) и Аграрен университет - Пловдив

Добре дошли на информационен семинарна тема: „Счетоводно отчитане и данъчно облагане на доходите на земеделските стопани“!

По време на семинара: участниците ще се запознаят с икономическите и счетоводни аспекти при отчитане на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, в т.ч.: изискванията при водене на книга за приходите, книга за разходите, инвентарна книга, книга за материалните запаси и други изискуеми документи по подмярка 6.3 от ПРСР. Също така участниците ще бъдат запознати с основните изисквания при социалното осигуряване и данъчното облагане на доходите от земеделска дейност, както и с изискванията при подаване на годишните данъчни декларации. Ще бъде обърнато внимание и на изпълнението на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 г., ползвали консултантска услуга от ТОО - Кърджали на НССЗ.

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските стопани. Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация;

♦Икономически и счетоводни аспекти при отчитане на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020 г.;

♦ Попълване на книга за приходите, книга за разходите, инвентарна книга, книга за материалните запаси и други изискуеми документи по подмярка 6.3 от ПРСР;

♦ Изпълнение на одобрени проектни предложения на бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР, ползвали консултантска услуга от ТОО - Кърджали

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Галина  Николова (координатор на ТОО - Кърджали на НССЗ), тел.: 0885 873 888, е-mail: kurdjali.m@naas.government.bg

Програма и покана на събитието може да видите тук.

Заповядайте!