Тема: „Управление на земеделските стопанства в условията на променяща се външна среда“

Дата: 26 август 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 11:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Монтана) и Икономически университет - Варна.

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят със същността и значението на управленския процес, прилагането на систематизиран и аналитичен подход при вземането на управленски решения, отчитането и анализирането на резултатите от взетите решения. Ще бъде представено как се  изготвя SWOT анализ (на силните и слабите страни, възможностите и заплахите), както и влиянието на фактори на външната среда  в т.ч. избор за производство на подходящ продукт, пазари и пазарни канали, конкуренция и цена. Ще се коментира изборът на подходяща стратегия за развитието на земеделското стопанство за постигане на рентабилност.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Същност и значение на управлението. Определяне на състоянието на стопанството и переспективите за развитие;

► Изготвяне на SWОT анализ. Избор на подходяща стратегия за развитието на земеделското стопанство. Планиране на приходите и разходите, ликвидност и рентабилност на земеделското стопанство;

► Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/BZp5ha55bqmuiJ9n9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/96650666205

ID за семинара: 966 5066 6205

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Григорий Димов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Монтана), тел: 0885 835 745, имейл: montana.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!