Тема: „Oсновни характеристики на процеса на ценообразуване  в земеделието. Влияние върху доходите на земеделските стопани“

Дата: 29 октомври 2021 г. петък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 11:00 часа

Краен час на онлайн семинара: 12:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Шумен) и Икономически университет, гр. Варна.

По време на онлайн семинара: През първата част на семинара участниците ще се запознаят с факторите, определящи движението и спецификата на цените в агробизнеса, подходите на ценообразуването на земеделските продукти и какви елементи трябва да се включва при определяне на цената им. Ще бъдат разяснени и основните принципи на управление на разходите и формиране на себестойността на земеделската продукция.

През втората част на семинара участниците ще бъдат информирани  за очакваните  промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Фактори, определящи движението и спецификата на цените в агробизнеса. Подходи на ценообразуване.;

► Управление на разходите и формиране на себестойността в растениевъдството и в животновъдството;

► Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г., за прием на проектни предложения през 2021 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/xg4AUXySxJWpPLLh7

Линк за достъп: https://zoom.us/j/98973360603

ID на семинара: 989 7336 0603

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Галина Маринова (експерт в ТОО - Шумен на НССЗ), тел: 0885 842 472, имейл: shumen.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!