Тема: "Насоки за водене на едностранно счетоводство в земеделското стопанство"

Дата: 07 март 2023 г. (вторник)

Място на провеждане:  гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, ет. 1 – Водната палата

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Пловдив и Аграрен университет - гр. Пловдив

По време на семинара: участниците ще се запознаят с изискванията за водене на едностранно счетоводно отчитане съгласно Закона за счетоводството. Ще получат насоки за правилното записване на приходите и разходите на земеделското стопанство, воденето на инвентарна книга и книга за материалните запаси.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Основни изисквания при водене на едностранно счетоводно отчитане в земеделското стопанство, съгласно Закона за счетоводството; 
  • Насоки за правилно водене на книга за приходите и книга за разходите, инвентарна книга и книга за материалните запаси; 
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Иванка Михова (ст. експерт в ТОО - Пловдив на НССЗ), тел. за връзка: 0876 210 699; e-mail: plovdiv.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!