Тема: "Практически аспекти на структурирането и управлението на малко земеделско стопанство, специализирано в отглеждането на зеленчукови култури (краставици в оранжерии, домати на открито, магданоз и копър)"

Дата: 14 юли 2023 г. (петък)

Начален час: 09:30 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Място на провеждане: с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик – земеделското стопанство на г-н Спас Стоянов.

За улеснение на участниците: среща в 09:15 ч. - пред кметството на с. Ивайло, общ. Пазарджик

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и г-н Спас Стоянов - земеделски производител

По време на семинара участниците ще се запознаят с основни аспекти, свързани с орагнизацията на работния процес в стопанство, специализирано в отглеждането на зеленчукови култури. Ще получат и информация, свързана с сеитбообращения, торене и растителна защита при отглеждане на краставици в оранжерии, домати на открито, магданоз и копър.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г., както и с възможностите за подпомагане на малки стопанства и млади земеделски стопани по СПРЗСР 2023-2027 г.

  Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Практически аспекти на структурирането и управлението на малко земеделско стопанство, специализирано в отглеждането на зеленчукови култури;
  • Зеленчукови сеитбообращения, схеми за торене и растителна защита при отглеждане на краставици в оранжерии, домати на открито, магданоз и копър;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2.    Възможностите за подпомагане на малки стопанства и млади земеделски стопани по СПРЗСР 2023-2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Станимир Стефанов, експерт в ТОО Пазарджик на НССЗ, тел.: 0887 607 478,  е-mail: pazardjik.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!