Тема: „Производство на зеленчукови разсади – иновативни технологични решения"

Дата:  26 април 2024 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Любимец, обл. Хасково, пл. “Трети март” № 1, ет. 3 и демонстрация в стопанство за разсадопроизводство в гр. Любимец

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Хасково и Аграрен университет - Пловдив

По време на семинара участниците ще се запознаят с иновативни технологии при отглеждането на разсади спрямо производственото направление и ще наблюдават демонстрация на производство на разсади (плодови зеленчукови култури).

Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2, както и възможности за подпомагане на земеделските стопани чрез интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Иновативни технологии при отглеждане на разсади за ранно, средно ранно и късно полско производство
  • Демонстрация на производство на разсади

За допълнителна информация: г-н Тодор Тодоров, гл. експерт в ТОО Хасково, на тел.: 0888 005 036 и г-жа Недялка Нанева, координатор на ТОО Хасково, на тел.: 0885 842 195 и електронна поща: haskovo.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!