Тема: "Устойчиво управление на производството на плодове"

Дата: 20 юли 2023 г. (четвъртък)

Начален час: 09:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Място на провеждане: с. Порой, общ. Поморие, обл. Бургас в овощната градина на Женя Алексиева 

За улеснение на участниците: среща в 08:45 ч. - пред кметството на с. Порой, общ. Поморие, обл. Бургас

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието,  Териториален областен офис (ТОО) - Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

По време на семинара участниците ще се запознаят с екологичните подходи при производството на качествени и здравословни плодове, както и с устойчивото управление на ресурсите / почва, вода, климат, околна среда/ при производството на плодове.

Във втората част на събитието присъстващите ще научат какви са необходимите документи за подготвяне на искане за плащане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г., а също и с възможностите за подпомагане на малки стопанства и млади земеделски стопани по СПРЗСР 2023-2027 г.

  Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Екологични подходи при производството на плодове;
  • Устойчиво управление на ресурсите  в овощарството;
  • Необходими документи за подготвяне на искане за плащане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г. Възможности за подпомагане на малки стопанства  и млади фермери от СПРЗСР 2023-2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Галя Димитрова (гл. експерт в ТОО - Бургас на НССЗ), тел: 0886081588, имейл: burgas.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!