Тема: „Управление на малкия и семейния агробизнес. Ефективно използване на наличните ресурси в земеделските стопанства"

Дата:  29 февруари 2024 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Плевен, ул. "Васил Левски" № 1, етаж 3 в залата на ТОО - Плевен

Начален час: 11:30 ч.

Краен час: 14:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Плевен и Средно училище "Анастасия Димитрова" гр. Плевен

По време на семинара участниците ще се запознаят с най-често срещаните организационни форми за управление на агробизнеса, техните предимства и недостатъци. Ще разберат каква е формулата за успешното управление на стопанската дейност, какви действия трябва да бъдат предприети за ефективното използване на наличните ресурси и кои са основните принципи при планиране на дейността. Ще бъдат разяснени особеностите на доброто финансово управление като залог за успешен бизнес.

Присъстващите ще бъдат запознати с изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" и с възможностите за подпомагане по интервенция II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Видове фирми в агробизнеса. Избор на подходяща организационна форма, в зависимост от вида на селскостопанската дейност - предимства и недостатъци
  • Управление и организация на малкия и семейния агробизнес - планиране на дейността. Особености на доброто финансово управление като залог за  успешен бизнес

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Валя Вълова, гл. експерт в ТОО - Плевен, тел.: 0884 593 478, електронен адрес: pleven.m@naas.government.bg .

   Очакваме Ви!

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!